من معلم فیزیک‌ام، اینجا با کنجکاوی در رویدادهای زندگی روزمره «چرا»یی و«چگونه»گی آنها را با قوانین فیزیک حاکم بر آنها بررسی می‌کنم.

فیزیک در زندگی…

یادداشت‌ها..

فیزیک در مدرسه…